Cofrestrwch i fod yn hyrwyddwr casglu sbwriel

  Manylion Personol


  A oes gennych unrhyw broblemau iechyd, alergeddau neu a ydych chi’n cymryd meddyginiaeth y mae angen inni wybod amdanynt, fel y gallwn ofalu am eich iechyd a'ch diogelwch tra byddwch yn gwirfoddoli gyda ni?


  Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl?


  A oes gennych ofalwr neu weithiwr cymorth ar hyn o bryd?

  Cyfeiriad

  Manylion Cyswllt

  Manylion Cyswllt mewn Argyfwng

  Datganiad

  Cyn cyflwyno'ch cais, mae'n rhaid i chi gytuno ar yr amodau canlynol:

  • Rwy’n datgan bod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.
  • Rwyf wedi darllen Llawlyfr Gwirfoddoli Carwch Eich Cartref.
  • Rwy’n deall yr hyn a ddisgwylir gennyf, a’r hyn na ddisgwylir gennyf.
  • Rwy’n deall ac yn cytuno i ddilyn yr holl ganllawiau diogelwch.

  Caiff y wybodaeth a rowch yn y ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol. Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i Gyngor Caerdydd ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd. Bydd yr holl wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith y bydd yn cael ei defnyddio gan Gyngor Caerdydd neu ei datgelu i eraill. Gallwch dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â carwcheichcartref@caerdydd.gov.uk. Os felly, byddwn yn rhoi'r gorau i brosesu cyn gynted ag y gallwn. Fodd bynnag, ni fydd yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wnaed cyn i chi dynnu’r cydsyniad yn ôl. Mae gennych hefyd hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech chi ofyn am gopi, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod. Byddwn ond yn cadw'ch data cyhyd ag y bydd ei angen arnom i gyflawni ein dibenion, gan gynnwys unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd. Bydd eich data'n cael ei gadw'n ddiogel yn unol â pholisïau a gweithdrefnau'r Cyngor.

  Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

  © Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd