Carwch eich cartref

Ymgyrch Cyngor Caerdydd i lanhau strydoedd a chymunedau’r brifddinas yw Carwch eich Caerdydd ac mae croeso i chi i gyd i gymryd rhan!  Gallwch ymuno gyda grŵp sy’n casglu sbwriel, gwneud tipyn bach o arddio dinesig, neu roi gwybod i ni am dipio anghyfreithlon – mae e i gyd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r lle rydych chi’n byw.

I gael gwybod mwy cliciwch ar y penawdau isod neu cysylltwch â’r tîm ar 029 2071 7564 neu carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk

:

Dewch yn Ymgyrchydd Sbwriel

Ydych chi am helpu i gadw strydoedd Caerdydd yn daclus?  Pam na chofrestrwch chi i ddod yn un o’n hymgyrchwyr sbwriel “Carwch Eich Caerdydd”?

Mae gennym offer i’w logi o 17 hyb a llyfrgell ledled Caerdydd.  Y cyfan sydd angen ei wneud yw cyfarfod ag un o’r tîm, fydd yn eich cofrestru ac yna fe fyddwch yn derbyn eich cerdyn llyfrgell Carwch Eich Caerdydd.  Yna mae mor syml â benthyg llyfr tra’n helpu eich amgylchedd ar yr un pryd!

I gofrestru, cysylltwch â’r tîm ar 029 2071 7564 neu  carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk a gallwn ddod allan i’ch cyfarfod chi.  Mae’n cymryd tua 30 munud i gofrestru a mynd trwy’r llawlyfr.

Mae gennym offer ar hyn o bryd yn:

Neu i ddod o hyd i grŵp sy’n casglu sbwriel yn eich ardal clicwich yma.

Dull dim goddef taflu sbwriel

Bydd hysbysebu trwy’r ddinas yn atgoffa’r bobl sy’n mynnu taflu ysbwriel yn ddi-hid y gallent wynebu dirwyon os yw swyddogion gorfodi’n eu dal nhw’n taflu.

Mae’r swyddogion gorfodi’n defnyddio Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 i gyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig o isafswm o £100 am daflu ysbwriel hyd at ddirwy heb gyfyngiad swm gan y llys am droseddau tipio anghyfreithlon.

Mae nifer o dimau gorfodi’n gweithredu yn y ddinas ac mae tîm ychwanegol nawr yn gweithio yn ardaloedd y myfyrwyr.

Nid yw’r Swyddogion Gorfodi’n canolbwyntio’n unig ar eiddo preswyl neu fusnes nad ydyn nhw’n rhoi eu gwastraff allan i’w gasglu’n gywir ar y palmant. Maen nhw hefyd yn cymryd camau gorfodi yn erbyn y rhai sy’n storio gwastraff yn anghyfreithlon o flaen eu heiddo a chwmnïau neu unigolion sy’n gosod sgipiau ar y briffordd neu ar dir y Cyngor heb ganiatâd cywir.

Gweld gwyboadeth am eich casgliadau neu gweld gwybodaeth am y dirwyon gallwch eu hwynebu.

Codi Ymwybyddiaeth am Ailgylchu

Mae cyfrannu trwy ailgylchu a chompostio yn hanfodol i’r ddinas. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu heriol sy’n uwch na’r targedau a osodwyd yn Lloegr. Mae ar y ddinas angen ailgylchu a chompostio 64% o’r gwastraff erbyn 2020 a chynyddu hynny i 70% erbyn 2025.

Hoffem ni ddiolch i’r rhai sy’n gweithio gyda ni ac yn gwahanu eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.

Gall holl awdurdodau lleol Cymru wynebu cosbau ariannol os nad ydynt yn cyrraedd y targedau. Gall hyn fod cymaint â £400 000 am bob pwynt canran dan y targed y maen nhw. Mae o fudd i’r trethdalwr bod pawb yn chwarae eu rhan ac yn ailgylchu a chompostio cymaint o’u gwastraff ag sy’n bosib.

Sut i wahanu eich gwastraff

Targedu myfyrwyr

Mae tîm Carwch Eich Caerdydd yn cynnig ymweld â phob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yng Nghaerdydd.  Gallwn fynd â phlant i gasglu sbwriel yn lleol neu gallwn ddod i mewn i wasanaeth yr ysgol neu’r dosbarth i siarad am sbwriel a thipio anghyfreithlon.

Os yw disgyblion Bagloriaeth Cymru am gymryd rhan yn yr elfen Gwella eich Cymdogaeth, gallwn gefnogi eich ysgol i gynnig hynny.

Rydym hefyd yn cynnal cynllun bathodyn Carwch Eich Caerdydd i aelodau’r Sgowtiaid a’r Geidiaid, am ddim i bob uned yng Nghaerdydd.

I ofyn am ymweliad â’ch ysgol, neu am y pecyn bathodyn Carwch Eich Caerdydd, cysylltwch â’r tîm ar 029 2071 7564 neu carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd